Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

1.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków  

2.

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków  

3.

Dokumenty związane z wodomierzem dodatkowym :

- Wniosek o odbiór techniczny i rozliczanie wodomierza dodatkowego  

- Warunki techniczne montażu, eksploatacji i rozliczania wodomierza dodatkowego

- Protokół z odbioru technicznego i plombowania wodomierza dodatkowego  

4.

Wniosek o zaprzestanie rozliczanie wodomierza dodatkowego  

5.

Protokół odczytu wodomierza  

6.

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji  

7.

Wniosek o ekspertyzę wodomierza  

8.

Wniosek o wystawienie duplikatu faktury VAT  

9.

Wniosek o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia  

10.

Wniosek o umorzenie należności  

11.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji  

12.

Zgłoszenie włączenia przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego do sieci  

13.

Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenia warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.  

14.

Wniosek o dokonanie odbioru technicznego  

15.

Zlecenie na wykonanie usługi  

16.

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej i włączenia do istniejącej sieci

17.

Wzory umów :

- umowa o zaopatrzenie w wodę   

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków   

- umowa o zaopatrzenie w wodę dot. lokalu w budynku wielolokalowym  

 

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dot. lokalu w budynku
  wielolokalowym
    

 

- umowa o odprowadzanie ścieków  

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z celów produkcyjnych  
 

Załączniki do umowy :

- cennik - wyciąg z obowiązujących taryf  

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica

- wniosek dot. sposobu rozliczania różnic w budynku wielolokalowym pomiędzy
  wodomierzem głównym a sumą wodomierzy zainstalowanych przy punktach
  czerpalnych
  

- wykaz dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysło-
   wych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa  

- wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
  których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego