Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

1.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków     

2.

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody / odprowadzanie ścieków     

3.

Dokumenty związane z wodomierzem dodatkowym :

- Wniosek o odbiór techniczny i rozliczanie wodomierza dodatkowego     

- Warunki techniczne montażu, eksploatacji i rozliczania wodomierza dodatkowego 

- Protokół z odbioru technicznego i plombowania wodomierza dodatkowego     

4.

Wniosek o zaprzestanie rozliczanie wodomierza dodatkowego     

5.

Protokół odczytu wodomierza     

6.

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji     

7.

Wniosek o ekspertyzę wodomierza     

8.

Wniosek o wystawienie duplikatu faktury VAT      

9.

Wniosek o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia      

10.

Wniosek o umorzenie należności      

11.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji      

12.

Zgłoszenie włączenia przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego do sieci     

13.

Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenia warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.     

14.

Wniosek o dokonanie odbioru technicznego     

15.

Zlecenie na wykonanie usługi      

16.

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej i włączenia do istniejącej sieci

     

17.

Wzory umów :

- umowa o zaopatrzenie w wodę     

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków      

- umowa o zaopatrzenie w wodę dot. lokalu w budynku wielolokalowym    

 

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dot. lokalu w budynku
  wielolokalowym
    
 

 

- umowa o odprowadzanie ścieków       

 

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z celów produkcyjnych    
 

Załączniki do umowy :

- cennik - wyciąg z obowiązujących taryf        

- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica  

- wniosek dot. sposobu rozliczania różnic w budynku wielolokalowym pomiędzy
  wodo
mierzem głównym a sumą wodomierzy zainstalowanych przy punktach
  czerpalnych
      

- wykaz dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysło-
   wych, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa       

- wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowa-
  dzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
   pozwolenia wodnoprawnego