Strona  GłównaObsługa  KlientaJakość  wodyCennik  usługFormularze

Akty  prawneO  FirmieWyślij  e-mailJak do nas trafićArchiwum strony

 

 

1.

Ile kosztuje m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych ?

2.

Co to jest stawka opłaty abonamentowej i ile wynosi ?

3.

Gdzie zapłacić za fakturę wystawioną przez nasze przedsiębiorstwo ?

4.

 

Kiedy odczytywane będą wodomierze w poszczególnych miejscowościach :

w  maju  2024 r.  ?    

w  czerwcu  2024 r.  ?    

5.

Jak często rozliczani są Odbiorcy z terenu Gminy Świdnica za dostawę wody i odpro-
wadzanie ścieków ?

6.

Zasady związane z montażem tzw.  "wodomierza bezściekowego"   

7.

Zasady związane z zawieraniem umów i rozliczaniem w budynkach wielolokalowych

(wyciąg z Ustawy z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437])            

 

 

1. Dla gospodarstw domowych od 01.01.2024 r. obowiązują ceny (z VAT) :

- 1 m3  wody  =  6,00 zł

- 1 m3  ścieków  = 13,45 zł

powrót do góry >>>

2. Stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz za jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Stawki opłat abonamentowych wyszczególnione są w cenniku - wyciągu z taryf.

powrót do góry >>>

3. Fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków można zapłacić :

 

- wybranym inkasentom (wg uprawnienia zawartego na identyfikatorze-legitymacji)
  bezpośrednio po wystawieniu faktury - bez opłaty prowizyjnej, inkasent
  przyjmuje
gotówkę (wtedy na fakturze nadrukowany jest sposób płatności : zapłacono
  gotówką) oraz płatności bezgotówkowe kartami płatniczymi (wtedy na fakturze
  nadrukowany jest sposób płatności : terminal i wpłata zostaje uznana w momencie
  wpływu pieniędzy na konto bankowe spółki)

 

- w kasie przedsiębiorstwa w Bystrzycy Dolnej nr 55A - bez opłaty prowizyjnej
  w dni robocze w godzinach :  730 ÷ 930  oraz  950 ÷ 1400,  kasa przyjmuje płatności
  gotówkowe oraz płatności bezgotówkowe (kartami płatniczymi -
wpłata zostaje uznana
  w momencie wpływu pieniędzy na konto bankowe spółki)

 

- przelewem na indywidualne konto ING Bank Śląski S.A. Oddział w Świdnicy - numer konta
  widnieje na każdej fakturze wystawionej po 1 stycznia 2015 r.


- gotówką w innych bankach, na poczcie, w instytucjach pośredniczących w przekazywaniu
  wpłat - na numer konta widniejący na fakturze, za którą dokonywana jest wpłata

 

powrót do góry >>>

4.  Harmonogram odczytów  V  2024 r.   

    Harmonogram odczytów  VI  2024 r.   
 

powrót do góry >>>

5. Rozliczenia 1-miesięczne prowadzone są dla wszystkich odbiorców usług
    z miejscowości posiadających sieć kanalizacji sanitarnej (Słotwina, Pszenno, Jagodnik,
    Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Grodziszcze, Krzyżowa, Bystrzyca Dolna, Boleścin,
    Komorów, Wilków oraz z części Mokrzeszowa, części Makowic i części Opoczki),
    a także odbiorców ustalanych indywidualnie (głównie pobierających bardzo duże ilości
    wody).
    Odbiorcy usług z pozostałych miejscowości Gminy Świdnica rozliczani są w cyklu
    2-miesięcznym.

    Odczyty wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych dokonywane są, w miarę możliwości
    kalendarzowych, w równych 1- lub 2-miesięcznych odstępach.

powrót do góry >>>