powrót na stronę główną

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Tekst do wydruku 

 

Szanowni Państwo,

 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [zwane dalej „RODO”], przekazujemy Państwu ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55a, 58-100 Świdnica.

 Mając na względzie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.             Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55a, 58-100 Świdnica (zwane dalej także „Administratorem”).

 

2.             Kontakt z osobą  pełniąca funkcję inspektora ochrony danych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. można uzyskać w siedzibie spółki, wysyłając e-mail na adres inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl. Inspektor ochrony danych jest osobą, z którą może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3.             Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, przepisów o archiwizacji, lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo), zawartych umów (w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jak również do rozliczenia umowy),na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (każdorazowo w zakresie i na czas udzielonej zgody), a także na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora (możliwości dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem).

 

4.             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c)   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobectych interesów ,mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gry osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, takich jak : możliwości dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem;

d)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazane powyżej mają charakter podstawowy, przy czym Administrator może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do innych celów, w których dane te zostały pierwotnie zebrane, jeżeli te cele są ze sobą powiązane. Administrator wskazuje przykładowe inne cele przetwarzania:

1)   przeniesienie danych do archiwum (obowiązek archiwizacyjny),

2)   audyty lub postępowania wyjaśniające,

3)   wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej lub zarządczej,

4)   pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

5)   doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Administratora.

 

5.             Mają na uwadze cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które określono w pkt 4 powyżej informujemy, że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)   podmioty upoważnione z mocy prawa;

2)   podmioty świadczące usługi (np. informatyczne) na zlecenie Administratora;

3)   kancelarie prawne świadczące pomoc prawną na zlecenie Administratora;

4)   podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonych czynności w związku z realizacją umów zawartych przez Administratora;

5)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 

6.             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Po upływie tych okresów Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w sposób trwały, przy uwzględnieniu formy tych danych (papierowa lub elektroniczna).

 

7.             W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a)    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b)   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

c)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,

d)   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e)    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a)    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c)    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1)   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

2)   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   

6)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

1)   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

2)   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

8.             W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

9.             W przypadku uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.         W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą określać dane, których podanie w pewnych przypadkach jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

11.         Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 Tekst do wydruku 

                                                                                                          powrót na stronę główną